Hållbarhet

Wästbygg Gruppen, där Logistic Contractor ingår, fattade redan 2017 ett beslut om att verksamheten ska vara fossilfri 2030 inom områdena el, värme, transporter och avfall. Som ett led i det arbetet har vi utvecklat ett verktyg som heter ”Klimatsmart Byggarbetsplats” för att minska klimatavtrycket under produktionsfasen.

Vi har lång erfarenhet av åtgärder som minskar fastighetens klimatavtryck genom en låg energianvändning och en hög miljöprofil som exempelvis grön el- och värmeproduktion samt olika lösningar för energieffektivisering. Vi strävar mot ett långsiktigt hållbart byggande och kan genomföra klimatberäkningar och livscykelanalyser för att kunna ta fram beslutsunderlag för olika alternativ.

I varje projekt arbetar vi tillsammans med beställare, underentreprenörer och leverantörer för att hitta de bästa lösningarna.

Miljöcertifierat byggande

Vi har också bestämt att alla logistik- och industrianläggningar som vi själva utvecklar ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver alternativt enligt annan likvärdig väletablerad certifiering. Hos oss finns kunskap om alla de certifieringssystem som används på den nordiska marknaden idag, och vi kan även arbeta enligt specifika miljöprogram som tagits fram av enskilda beställare.

Green Options

För beställare som väljer att inte miljöcertifiera enligt en standard men ändå vill ha en hållbar byggnad erbjuder vi Green Options. Några exempel på dessa är:

  • Solceller för elproduktion.
  • Solfångare för värmeproduktion.
  • Vindkraftverk.
  • Värmepumpsystem.
  • Extra lufttät byggnad.
  • Tilläggsisolering av väggar och tak.

Kontakt

En hållbar affär

Inom Wästbyggkoncernen jobbar vi utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv när det gäller hållbarhet.

EXEMPEL PÅ PROJEKT MED MILJÖFÖRBÄTTRANDE LÖSNINGAR

MORGONGÅVA LOGISTIKFASTIGHETER

Mathem

PROLOGIS 15